Alle documenten Eems-Dollard 2050 online

Alle documenten van Eems-Dollard 2050 zijn online. De maatregelen, het plan van aanpak voor hydromorfologische verbetering en het uitvoeringsprogramma Vitale kust.

Uit het MIRT-onderzoek Ecologie en Economie Eems-Dollard in balans blijkt dat de Eems-Dollard niet optimaal functioneert. Er is onder meer een toename van vertroebeling geconstateerd,door een toenemende hoeveelheid slib in het water. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de Eems-Dollard te weinig ruimte heeft, waardoor slib niet goed kan bezinken. Een andere oorzaak is het baggeren voor diepe schepen.

Op basis van dit resultaat hebben Rijk en regio in het Bestuurlijk Overleg MIRT Noord-Nederland afgesproken dat zij gezamenlijk een meerjarig adaptief programma opstellen. Zo willen ze het slibprobleem van de Eems-Dollard terugbrengen tot ecologische verantwoorde proporties.  Het overkoepelende plan "Eems-Dollard 2050" werd in juni 2016 gepresenteerd.

Downloads
In dat plan zijn de volgende sporen opgenomen, die nu allemaal zijn te downloaden;

1 Uitvoeringsprogramma Vitale Kust (PDF, 9.2 Mb)
2 Innovatieprogramma Nuttig Toepassen van Slib (PDF, 5.6 Mb)
3 Hydromorfologische Verbetering (12.8 Mb)

Toelichting
1) Het uitvoeringsprogramma slib richt zich vooral op maatregelen langs het kust gebied, dan gaat het bijvoorbeeld over extra ruimte voor de rivier om slib te laten bezinken.

2) Bij het innovatieprogramma slib gaat het om maatregelen om opgebaggerd slib niet op stroom te lozen, maar toe te passen. Bijvoorbeeld door slib te laten rijpen in een kleirijperij, waardoor het als materiaal voor dijkversterking gebruikt kan worden of om over landbouwgrond uit te rijden.

3) Het plan van aanpak voor de Hydromorfologische verbetering is voor een kenniscomponent. Leveren de bij 1 en 2 uitgevoerde maatregelen ook echt een verbetering op voor het Eems-estuarium?

NB: Alledrie de programma's samen zijn weeer bouwstenen voor het overkoepelende programma Eems-Dollard 2050.

Share |