Blauwdruk voor systeemmonitoring Eems-Dollard

De Waddenacademie heeft haar advies over hoe te komen tot een geïntegreerd netwerk voor systeemmonitoring in het Eems-estuarium aangeboden aan het bestuurlijk platform E&E (Economie en Ecologie in Balans).

In het bestuurlijk platform E&E werken overheden, bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties met elkaar samen in het kader van het bereiken van een gezonde balans tussen de ecologie, de leefomgeving en de economische ontwikkelingen in de Eemsdelta.

Natuurmaatregelen
In het Eems-Dollard gebied is de afgelopen jaren een intensief meetprogramma (ca. 13 MEuro in 5 jaar) uitgevoerd door GSP, NUON en RWE. Dit was een vanuit het Bevoegd Gezag verplicht onderdeel voor diverse ontwikkelingsprojecten rond de Eemshaven, waaronder de bouw van twee elektriciteitscentrales. Hierbij werd onder meer gekeken naar de effectiviteit van natuurmaatregelen (zoals het uitkopen van garnalenvissers voor bodemdieren) en naar de op voorhand moeilijk in te schatten effecten van de bouwwerkzaamheden op zeezoogdieren.

De auteurs Katja Philippart en Martin Baptist overhandigen op 29 oktober de position paper aan gedeputeerde Henk Staghouwer en Elze Klinkhammer van Rijkswaterstaat.
Blauwdruk
Zowel bij het bedrijfsleven als de overheid en NGO’s ontstond de vraag in hoeverre het mogelijk zou zijn om de inzet rond langjarige meetprogramma’s te combineren tot een geïntegreerd netwerk voor systeem monitoring in het Eems estuarium. Dit leidde tot het verzoek van E&E, PRW (Programma Rijke Waddenzee), GSP (Groningen Sea Ports) en de Provincie Groningen aan de Waddenacademie om hiervoor een blauwdruk te ontwikkelen. Meer recent is daar de vraag bij gekomen of een conceptuele aanpak van de monitoring in het Eems-Dollard gebied een bijdrage kan leveren aan een in het kader van de Samenwerkingsagenda van belang geachte adequate Basismonitoring van de Waddenzee. 

Beheer Eems-Estuarium
Het beheer van het Eems estuarium valt zowel onder de Duitse als de Nederlandse regering, die beiden streven naar een goede waterkwaliteit en een goed leefgebied voor plant en dier, met ruimte voor menselijk medegebruik. Dit beheer is uitgewerkt in een aantal internationale, Europese, trilaterale en nationale richtlijnen, waaronder Natura2000 en de kaderrichtlijn Water. Onderdeel van deze richtlijnen vormt een vanuit de overheid opgezet monitoringnetwerk, waarbij onder andere gevolgd kan worden in hoeverre de gewenste ecologische en chemische toestand van de Waddenzee gerealiseerd is.

DOWNLOADS
Monitoring the Ems estuary; towards a bilateral integrated monitoring programme (pdf 3 Mb).
Beleidssamenvatting inclusief een voorstel voor een innovatie- en transitietraject (met  een grove inschatting van de kosten)

Relevant eerder nieuws
Basismonitoring Eems-Dollard voorziet in behoefte
Resultaten basismonitoring Eems
Share |