Brede Groene Dijk krijgt vorm

Organisatie-overstijgend samenwerken loont!


“Samen optrekken om te komen tot het beste resultaat. Het is een open deur. Maar als de belangen van de verschillende betrokkenen uiteen lopen, valt dat niet altijd mee. Toch lukte het om overeenstemming te krijgen. Iedereen is blij met de uitkomst.”

Enthousiast vertelt Erik Jolink over het vergunningstraject voor de Brede Groene Dijk. Hij is als projectmanager vanuit het waterschap Hunze en Aa’s betrokken bij dit demonstratieproject. Het project valt onder de Project Overstijgende Verkenning Waddenzeedijken en is onderdeel van het Programma Eems-Dollard 2050. “We kunnen er echt trots op zijn hoe we dit project hebben aangepakt. Van begin af aan open en transparant communiceren met alle partijen.” Om precies te zijn: met de provincie Groningen, Rijkswaterstaat en de gemeente Oldambt als partneroverheden en met Het Groninger Landschap, Natuur en Milieufederatie Groningen en met particuliere kweldereigenaren. “De zeggenschap ligt bij de overheden omdat die bevoegd gezag zijn voor dit gebied. Het moest aan ieders eisen voldoen. Het klinkt misschien soft maar je kunt het alleen maar bereiken als je met elkaar samenwerkt.”

Het eerste resultaat mag er zijn: op het projectplan Waterwet is geen enkele zienswijze ingediend. Medio november wordt de concept vergunning Wet natuurbescherming gepubliceerd. “Als het loopt zoals het loopt, en daar heb ik vertrouwen in, kunnen we na het stormseizoen los.”

Maar wat houdt het project precies in?
Aan de Groninger kust wordt een kilometer brede groene dijk aangelegd. Als proef, om te kijken of dit goed inzetbaar is aan de Waddenzeekust. Erik: “De dijk langs de Dollard is op zich veilig genoeg, maar om aan de nieuwste veiligheidsnormen te voldoen moeten we uiteindelijk in totaal 12,5 kilometer versterken. Alleen dan is het mogelijk om de golfklappen die op de dijk slaan op te vangen. Zonder dat de grasmat of de onderliggende kleilaag daaronder te lijden heeft.” Voor het versterken  is heel veel klei nodig. 1,7 miljoen m3, dat is ongeveer 85.000 vrachtauto’s. Die klei wordt geproduceerd uit slib dat wordt gerijpt in een nabijgelegen kleirijperij. Omdat dit op een innovatieve manier gebeurt, ontvangt het waterschap Hunze en Aa’s voor deze proef 8,7 miljoen euro subsidie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Ook het Waddenfonds draagt financieel bij.

Bijdragen aan een schoner estuarium
Het project bevindt zich in Natura 2000 gebied. Het plan vraagt daarom heel veel voorbereiding. “Je krijgt pas een vergunning als je aantoont dat de natuur niet achteruit gaat. Er moet voordeel voor de natuur zijn.” Het totale plan bestaat uit een vergroting van de dijk, een slibdepot, een kleiplas en een kluteneiland. Groot voordeel van dit project is dat het bijdraagt aan de doelstellingen van het programma Eems-Dollard 2050:namelijk het weer in evenwicht brengen van de natuur in het estuarium . Monitoring van onze proef is van groot belang, volgens Erik. “We gaan een monitoringsplan opstellen waarover geen enkele discussie is en een manier van monitoren bedenken die aansluit bij monitoringsactiviteiten langs de hele Dollard kust.” De nulmetingen zijn al in volle gang.

Broedsucces van kluten verhogen
Met de komst van het kluteneiland zal ook de klutenstand in het gebied naar alle waarschijnlijkheid een boost krijgen. “Half maart 2018 kunnen we beginnen met het graven van de plas en het kluteneiland. Het broedsucces van de kluten is erg laag momenteel. Alle winst  is meegenomen. Samen met Het Groninger Landschap gaan we nu alvast in Polder Breebaart een stuk grond inrichten zodat de kluten daar in het voorjaar van 2018 kunnen gaan broeden.” Maar vanaf 2019 kunnen ze dus terecht op het speciaal daarvoor ingerichte buitendijkse kluteneiland dat vóór de Brede Groene Dijk ligt.

Share |