Chemiecluster in zwaar weer: bedrijven doen beroep op E&E

Tijdens de concentratiedag van 23 januari riep het bedrijfsleven het netwerk van Economie & Ecologie Eemsdelta op om wat te doen aan de belemmerende regelgeving voor het chemiecluster, naar aanleiding van het faillisement van Aldel. Verder werd er gesproken over het Deltaprogramma. De E&E-concentratiedagen zijn ervoor bedoeld om ideeën uit te wisselen over de ontwikkelingen in de Eemsdelta en onderwerpen op de agenda te zetten. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 15 mei.

Aldel
Het faillissement van Aldel, een van de modernste aluminiumsmelters ter wereld, laat zien dat het chemiecluster in zwaar weer zit. Het besef dat er iets moet gebeuren werd op de bijeenkomst breed gedeeld. Er werd gepraat over de hoge energieprijzen, de knellende regelgeving die oplossingen blokkeert en de behoefte om kansrijke innovaties te versnellen. Managers uit het bedrijfsleven leverden belangrijke bijdragen tijdens het overleg. Gerlof Hotsma van Eems Delta Green presenteerde een methode “Duurzame projectversneller” om kansen voor innovatie te benutten. Het E&E-netwerk werd door het bedrijfsleven vooral aangesproken om een rol te nemen bij het wegnemen van belemmeringen in regelgeving en bestuurlijke wil. De concentratiedag van 15 mei zal hier nader op ingaan.

Deltaprogramma
De landing van het Deltaprogramma was het tweede onderwerp van de concentratiedag. Het Deltaprogramma komt met een nieuwe aanpak voor waterveiligheid, met de zogenaamde meerlaagsveiligheid als concept. Hierbij wordt naast dijkbescherming gekeken naar hoe een goede ruimtelijke inrichting ervoor kan zorgen om de risico’s te verminderen. In het concept van meerlaagsveiligheid komen ook calamiteitenplannen terug, waar in noodsituaties een beroep op gedaan kan worden. Matthijs Buurman toonde vanuit het Deltaprogramma Wadden wat dat in de praktijk kan betekenen voor de Eemsdelta. Met name het dijkvak tussen Delfzijl en Eemshaven moet de komende jaren versterkt worden. Is daarbij een integrale aanpak, waarbij natuurontwikkeling en economie (zoals visteelt) gecombineerd worden in een dijkzone, mogelijk? En zo ja hoe?

De projecten Marconi (onder leiding van de gemeente Delfzijl) en Groene Dollard dijk (onder leiding van het  waterschap Hunze en Aa’s) tonen aan hoe integraal  werken kan leiden tot nieuwe oplossingen. In Marconi wordt kustverdediging gecombineerd met natuurontwikkeling, recreatie (strand) en revitalisering van de binnenstad van Delfzijl. Verder liet Erik Jolink (waterschap Hunze en Aa’s )  zien dat het slib uit de Dollard  gebruikt kan worden in een nieuw groen dijkconcept, zoals dat ook in Duitsland wordt toegepast.

De integrale aanpak van dijkversterkingen wordt komend jaar verder opgepakt binnen E&E.

Share |