Dialoogdag E&E: nieuw licht op vertroebeling Eems

De 18e Dialoogdag van E&E in Balans leverde een aantal boeiende discussies op. Vertegenwoordigers van de overheid, bedrijfsleven en natuurorganisaties wisselden interessante informatie uit over de nieuwste ontwikkelingen in het Eems-gebied.

De Dialoogdag werd gehouden in Garrelsweer. Er werd ondermeer gesproken over de structuurvisie Eemsmond-Delfzijl, een voorstel voor gebiedsgericht milieubeleid werd toegelicht en de laatste stand van zaken over de ontwikkelingsstrategie E&E (voorheen: ecologische +) kwam aan bod.

Vertroebeling Eems-Dollard
Op de agenda werd echter de meeste tijd ingeruimd voor het MIRT-onderzoek naar de vertroebeling van de Eems-Dollard. En al snel bleek waarom. Na vier jaar veldonderzoek is bevestigd dat er een aantoonbare stijging is van de vertroebeling van de Eems-Dollard. En dat deze stijging van de vertroebeling slechts in beperkte mate het gevolg is van de vaargeulverruiming.

De bijeenkomst was in het oude kerkje van Garrelsweer

Het leeuwendeel van de te sterke vertroebeling wordt namelijk bepaald door:
-          stopzetten van de slib-onttrekking van de Duitsers halverwege de jaren ’90.
-          en de inkadering door  dijken en kwelders waardoor er geen ruimte meer is voor slib om te bezinken.

Slib als kadootje
Programmamanager Henk Smit legde aansluitend uit waar de kansen liggen voor verbinding van economie en ecologie in het vraagstuk slib. Binnen de kaders van E&E wordt nu gewerkt aan een innovatieprogramma om jaarlijks 1 miljoen kuub slib (droge stof) aan de Eems te onttrekken, om zo de vertroebeling tegen te gaan. Dat slib kan vervolgens worden gebruikt om bijvoorbeeld dijken te versterken en landbouwgrond te verrijken.

De uitkomsten van het onderzoek naar de te sterke vertroebeling van de Eems-Dollard liggen nu nog in concept voor aan direct-belanghebbenden. Begin november vindt de besluitvorming plaats tijdens het Bestuurlijk MIRT Overleg Noord-Nederland met minister Schultz.  

De volgende Dialoogdag is op 10 december.

Share |