E&E diner zorgt voor verbreding inzichten

Bestuurders, ambtelijke ondersteuners en ondernemers troffen elkaar op 3 december tijdens een diner. Dit werd georganiseerd door Economie & Ecologie in Balans. Er werd diepgaand van gedachten gewisseld over de prioriteiten voor 2016. Daarbij kreeg de behoefte vanuit het bedrijfsleven ruime aandacht wat verschillende nieuwe inzichten opleverde om te komen tot E&E 2.0.

Naast het bespreken van de verschillende projecten die in het kader van Economie& Ecologie in Balans worden uitgevoerd of in de pijplijn zitten, werden de gasten uitgenodigd om nieuwe ideeën en invalshoeken aan te dragen. Eén van de voornaamste constateringen was dat een gebalanceerde benadering van de Eemsdelta niet alleen de ecologie van het estuarium betreft, maar ook de balans tussen de E’s op land.

Conceptuele verbreding
E&E-programmamanager Henk Smit spreekt van een conceptuele verbreding. “De focus lag tot nu toe vooral op ecologie, water en bereikbaarheid en later ook veiligheid. Daar zijn nu werkgelegenheid en welzijn bij gekomen. Dat vormt een nieuwe uitdaging voor E&E in 2016.” Speerpunten worden de transitie en vergroening van het industriecluster Eemsdelta – dat een volwaardig onderdeel van E&E moet worden – en het Meerjarig Adaptief Programma Eems-Dollard dat in 2016 moet gaan draaien, inclusief de pilots rond natuurverbetering en slib.

Voortrekkersrol
Tevens werd E&E uitgedaagd een actieve rol te gaan spelen in dossiers die vastzitten door sectoraal beleid of de opstelling van vergunningverleners. Het is inmiddels duidelijk dat in de zoektocht naar oplossingen naast de tegengestelde belangen van natuur en economie, ook gebieds- en natuurbeleid versus sectorbeleid, normen en vergunningverlening een barrière vormen. “Aan de voorkant moeten we in gesprek met beide kanten”, vertelt Smit. “Tot nu toe waren we vooral gericht op het in verbinding brengen van natuur- en milieuorganisaties en bedrijfsleven. Vraagstukken in de ontwikkeling naar een biobased economy en een grootschalige nuttige aanwending van slib vragen echter om meer dialoog met sectorspecialisten.”

Communicatie versterken
Voorgaande past binnen een breder gedragen gevoel dat binnen E&E het gesprek nog in een te kleine kring wordt gevoerd. Een groter potentieel gesprekspartners bereiken en de betrokkenheid vergroten vraagt om een versterking en verbreding van de actieve communicatie en een in bredere kring uitnodigen voor Dialoogdagen. Daarnaast wil E&E zich actiever bemoeien met beleid dat buiten E&E-kaders valt maar er wel aan raakt, zoals bij het aanwijzingsbesluit Natura 2000 al is gebeurd.

Samenwerken in 2016
Andere punten die in 2016 op de E&E-agenda zouden moeten komen zijn de bereikbaarheid van de havens in de Eemsdelta op de lange termijn en de samenwerking met Duitsland. “Alleen door samenwerking met onze oosterburen kunnen we de verdere ontwikkeling van het estuarium gestalte geven”, stelt Smit. “Alle partijen omschreven tijdens het diner sowieso dat we ook in 2016 in samenwerking moeten blijven investeren. Onderling vertrouwen vormt daarbij de basis voor het aanpakken van lastige vraagstukken.”

De resultaten van het diner worden verwerkt in het E&E jaarprogramma 2016 waar de Bestuurlijke Kerngroep E&E in de loop van 2016 een besluit over neemt.

Share |