E&E op zoek naar mechanisme voor natuurcompensatie

De gemeenten Eemsmond en Delfzijl, Groningen Seaports en de provincie Groningen werken samen aan de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. Die is nodig om de gewenste economische ontwikkeling in het gebied zodanig te faciliteren dat negatieve effecten voor mens, natuur en milieu zoveel mogelijk beperkt worden. De structuurvisie heeft een ‘ecologische plus’ gekregen.

Deze 'plus' betekent dat van bedrijven, naast de wettelijk vastgelegde compensatieverplichting, een extra inspanning wordt gevraagd om natuur en milieu te respecteren en waar nodig te verbeteren. Nu worden vaak nog afzonderlijke afspraken met bedrijven gemaakt over compensatiemaatregelen, zoals onder meer met Google (zie foto), Vopak en Nuon is gebeurd. Economie en Ecologie in Balans is gevraagd om te komen tot een mechanisme om investeringen in economie en ecologie gelijk op te laten gaan.

Duidelijkheid
“Nu is het vaak een heel traject om te komen tot passende compensatiemaatregelen”, vertelt projectleider Irene van Dorp. “Door al vooraf breed inzetbare afspraken te maken over welke investering in natuur of duurzaamheid  tegenover economische ontwikkeling staat, moet dat sneller en efficiënter kunnen. Door dit standaard mee te nemen in de planontwikkeling is er duidelijkheid voor zowel bedrijven als natuur- en milieuorganisaties. Doel is dat beide belangen hierbij gediend zijn en dat de afweging snel duidelijk wordt. Er zal minder noodzaak zijn voor bezwaarprocedures, bedrijven zijn verzekerd van een goed vestigingsklimaat met snelle procedures.”

De schep in de grond voor Google. FOTO: Koos Boertjens

Structuurvisie als vertrekpunt
Begin april vond een eerste gesprek plaats tussen overheden en natuur- en milieuorganisaties. Het bedrijfsleven was helaas verhinderd. De Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl biedt volgens Van Dorp een mooi vertrekpunt om er werk van te maken. Maar dat betekent tegelijk dat er snel vorderingen gemaakt moeten worden. “Het is de bedoeling dat de Structuurvisie in de eerste helft van volgend jaar wordt gepresenteerd. Voor die tijd moet er al een echt voorstel voor de ecologische plus liggen. Begin juni willen we weten welke kant het opgaat.”

Quickscan
Een quickscan van hoe hier elders in het land invulling aan wordt gegeven, vormt daarvoor het uitgangspunt. Moet bijvoorbeeld gekozen worden voor een eenmalige afdracht voor natuurcompensatie, zoals nu rond de Eemshaven al gebeurt en waarvan ook voor de aanleg van de tweede Maasvlakte bij Rotterdam sprake is? Hier worden ter compensatie 30.000 ha bodembeschermingsgebied op zee, 35 ha duinen en rond Rotterdam 750 ha natuur- en recreatiegebied aangelegd. Of wordt gekozen voor een compensatiefonds waarin bedrijven structureel een bijdrage storten voor de ontwikkeling van nieuw natuurgebied, zoals in de provincie Utrecht gebeurt?

Vliegwieleffect
Van Dorp hoopt op een vliegwieleffect. “Vanuit verschillende beleidskaders wordt nu naar het behoud en verbeteren van ecologische en natuurwaarden in het Eems-Dollardestuarium gekeken: IMP, MIRT en Structuurvisie met ecologische plus. Als regio laten we zien dat we daar werk van maken. Door dwarsverbanden te leggen ontstaat meerwaarde: 1 + 1 = 3.”

DOWNLOAD: De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)l

Share |