Eems-Dollard belangrijk in Gronings college-akkoord

De collegepartijen SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks hebben een akkoord bereikt voor het nieuwe provinciebestuur van Groningen.  Henk Staghouwer staat ook voor de komende jaren aan de lat voor wat betreft de Eems-Dollard.

Voor Economie en Ecologie in Balans (E&E) zijn met name de passages over de Eems-Dollard van belang. Deze zijn hieronder geselecteerd:

Samen naar een gezond estuarium
“We gaan gezamenlijk een inzet plegen om het Eems-Dollard estuarium gezonder te maken, samen met het Rijk zullen we hiervoor een financieringsstrategie afspreken. Ook zetten we in op het bieden van ruimte aan de natuur met innovatieve dijkconcepten (Eemshaven -Delfzijl en de groene Dollard dijk).”

Werelderfgoed Waddenzee
“Met het Waddengebied heeft de provincie Groningen een belangrijk Werelderfgoed in huis. Een uniek eigendom van de hele wereld, waarvan het van groot belang wordt geacht om het te behouden. We maken ons daar sterk voor, op het gebied van waterveiligheid (dijkversterking) en het verbeteren van het ecosysteem van de Waddenkust, in het bijzonder van de Eems-Dollard.”

E&E in Balans
“Ons uitgangspunt is 'de economie en ecologie in balans-methode'. Ambitie is van de Waddenkust een regio te maken die voorop loopt in inventief gebruik van slib. Door slib uit de Eems-Dollard te gebruiken voor de aanleg van sterke 'groene dijken' profiteert de natuur, evenals de kustversterking en de industrie aan beide havens. In het concept van de groene dijken bezien we ook de mogelijkheid van zoet-zoutovergangen. We nemen het initiatief om in samenwerking met het Rijk en de Duitse overheden een herstelplan voor de Eems-Dollard op te stellen.”

De nieuwe kandidaten voor het Groningse Provinciebestuur

Gedeputeerde Staten
De vijf gedeputeerden zijn: Eelco Eikenaar (SP), Patrick Brouns (CDA), Fleur Gräper-van Koolwijk (D66), Henk Staghouwer (ChristenUnie) en Nienke Homan (GroenLinks). De Eems-Dollard valt onder Henk Staghouwer.

DOWNLOAD: College-akkoord Groningen “Volvertrouwen”

Share |