Eerste positieve resultaten pilot ‘Waddenslib voor zandgrond’

Het opbrengen van waddenslib op zandgrond is niet schadelijk voor gewassen en bodem. Dat is de eerste bemoedigende conclusie van de pilot ‘Waddenslib op zandgrond’ waarvan deze week het eindrapport is gepubliceerd door Groningen Seaports. Het havenbedrijf gaat daarom de proef voortzetten.

Jaarlijks wordt 1,2 miljoen kuub slib uit de Eemshaven gehaald. Dit benutten voor grondverbetering is één van de toepassingen die in het kader van het innovatieprogramma slib wordt onderzocht. Het doel van het innovatieprogramma is het economisch haalbaar maken van toepassingen van baggerslib en daarmee de ecologische kwaliteit van het Eemsestuarium te verbeteren door slib uit het systeem te halen.

400 ton slib op landbouwgrond
In het kader van de pilot ‘Waddenslib op zandgrond’ is vorig jaar maart en april 400 ton baggerslib uit de Eemshaven bij vier akkerbouwers (bieten) en één veehouder in de Veenkoloniën over hun land uitgereden. In eerste instantie is onderzocht of het zoute slib negatieve effecten heeft op gewassen en bodem. Dat is niet het geval, zo blijkt uit het eindrapport. Het slib blijkt zelfs schoner dan de grond op het land.

Gedeputeerde Henk Staghouwer bij het begin van de proef in 2015 FOTO: RTV Noord

Verbetering bodemkwaliteit
De eerste resultaten lijken tevens te duiden op een verbetering van de bodemkwaliteit. “We moeten echter nog wel voorzichtig zijn met het trekken van conclusies over de mogelijke positieve effecten op de gewasopbrengst. Daarvoor is een pilotperiode van een jaar te kort”, zegt Bart van der Kolk namens Groningen Seaports. GSP voerde de pilot uit in samenwerking met de adviseurs van Ringadvies en De Biogeoloog en met ondersteuning van de provincie Groningen, Rijkswaterstaat en LTO. De samenwerking vindt plaats binnen de kaders van E&E in Balans.

Boeren enthousiast
De deelnemende boeren waren enthousiast over de pilot en hebben aangegeven ook dit jaar weer slib te willen ontvangen in het vervolgtraject. “Er hebben zich inmiddels al meer belangstellende agrariërs gemeld, waaronder één uit Drenthe”, weet Van der Kolk. “Het is de bedoeling om ook onderzoek te doen bij meerdere veehouders.”

Voor het vervolgtraject, dat tot medio 2019 duurt, is in december een aanvraag van 1,4 miljoen euro is ingediend bij het Waddenfonds. Provincie Groningen, Groningen Seaports en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu dragen de rest van de bijna 2,1 miljoen euro tellende begroting.

Te beantwoorden vragen
In het vervolgtraject moeten enkele vragen die afgelopen jaar naar voren kwamen worden beantwoord. Van der Kolk: “Een goede wetenschappelijke onderbouwing is sowieso nodig. Onderzocht gaat worden of de toepassing van waddenslib ook bij zetmeelaardappelen en graan positieve effecten heeft.”

“Daarnaast willen de deelnemers graag weten wat voor slib ze ontvangen. Voor het opschalen van de pilot is het nodig dat er één bepaalde kwaliteit slib wordt geleverd vanuit de haven. We willen weten of we die kwaliteit kunnen sturen door de manier of het moment van baggeren.”

Logistieke uitdagingen
En dan liggen er nog de nodige logistieke uitdagingen. Van der Kolk: “Hoe breng je bijvoorbeeld grote hoeveelheden baggerslib richting de Veenkoloniën. Nu gebeurt dat nog met vrachtwagens, maar wat doe je als er veel vraag naar slib komt?”

Een ander logistiek probleem betreft de aansluiting van de baggercampagnes van Groningen Seaports op het moment dat de boer slib wil ontvangen. Normaal wordt in de Eemshaven gebaggerd rond oktober en februari. De agrariërs zouden het liefst in november/december het slib ontvangen.

 “Het tussentijds opslaan van slib zorgt voor extra handelingen en dus kosten”, zegt Van der Kolk. “Dit moet worden voorkomen. Anderzijds wordt bij het transport van slib direct uit de haven ook veel water verplaatst. Een goede manier vinden om dit efficiënt te doen is daarom van groot belang.”

DOWNLOAD:
Rapport:Waddenslib op zandgrond (PDF, 2.0 Mb)
Start Waddenslib proef (Februari 2015)
TV-item RTV Noord (Maart 2015)

Share |