Gedeputeerde Staten stellen ontwerp-Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl vast

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben de ontwerp-Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl vastgesteld. Deze is gemaakt naar aanleiding van het advies van de commissie voor de m.e.r. De visie biedt alle partijen duidelijkheid over wat kan en onder welke voorwaarden. Het gaat dan om acceptabele milieugrenzen voor de beoogde economische ontwikkelingen.

De ontwerp-Structuurvisie laat zien dat de totale milieueffecten van de beoogde economische ontwikkelingen tot 2035 binnen die acceptabele grenzen blijven. Daarmee passen de 15 ontwikkelingen die nu bekend zijn in het gebied en is er ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Daarbij zijn acceptabele milieugrenzen bepaald die rekening houden met de gezondheid van omwonenden.

Uitwerking van Omgevingsvisie 2016-2020
De ontwerp-Structuurvisie is een verdere uitwerking van de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 voor het industriegebied Eemshaven-Delfzijl. Deze ontwerp-Structuurvisie zorgt ervoor dat de effecten van economische groei op de omgeving worden beheerst en negatieve effecten zoveel mogelijk worden voorkomen. Dat wordt vastgelegd in specifiek milieubeleid voor het Eemsdeltagebied. De Groningse natuur- en milieuorganisaties, het bedrijfsleven, land- en tuinbouworganisaties en inwoners zijn betrokken en geïnformeerd gedurende het hele proces.

Nek uitsteken
Gedeputeerde Fleur Gräper - Van Koolwijk: "Het was een ingewikkelde puzzel waarbij we met veel belangen en partijen rekening hebben gehouden. We hebben intensief samengewerkt met de gemeenten Eemsmond en Delfzijl en Groningen Seaports (GSP). Zij gaan de Structuurvisie vertalen in hun bestemmingsplannen. Daarnaast houdt GSP er rekening mee bij de uitgifte van kavels. Ik ben blij en trots dat dit is gelukt. Het betekent dat alle partijen bereid zijn hun nek uit te steken en eventueel wat water bij de wijn te doen om zo duurzame economische ontwikkelingen mogelijk te maken met respect voor mens, milieu en ecologie."

Waddenzee
De ontwerp-Structuurvisie bevat ook de ambities van de provincie Groningen over de Waddenzee. De afspraken uit het project Ecologie en Economie in balans zijn opgenomen in de ontwerp-Structuurvisie. Bij verdere groei verwacht de provincie van de bedrijven dat ze mee investeren in een betere ecologische kwaliteit van de Waddenzee. Uiteindelijk moeten de resultaten in de praktijk en bij de uitvoering worden bereikt.

Vaststelling in 2017
De ontwerp-Structuurvisie ligt van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 ter inzage. Iedereen kan dan een zienswijze indienen. Voor omwonenden worden twee inloopavonden georganiseerd en op 21 december is een speciale informatiebijeenkomst voor Staten- en raadsleden. Ook vraagt de provincie de commissie voor de m.e.r. om advies. Na verwerking van de zienswijzen stellen Provinciale Staten van Groningen de Structuurvisie vast, naar verwachting doen zij dit op 19 april 2017.

Eemsdelta
De Eemsdelta is een uniek gebied met een grote ecologische rijkdom door de ligging aan de Waddenzee die is aangewezen als UNESCO Werelderfgoed en Natura-2000 gebied. Maar het is ook een gebied dat heel belangrijk is voor de economische ontwikkeling van onze provincie en waar het provinciebestuur duurzame energie en groene bedrijvigheid wil stimuleren.

Meer info:
Planprocessen Eemsdelta meer in samenhang

 
 
Share |