Gemeente Oldambt ziet kansen voor natuur en toerisme

De gemeente Oldambt bevindt zich aan de rand van het Waddengebied, maar voelt zich nauw verbonden met het Unesco Werelderfgoed. Op uitnodiging van wethouder Ricky van den Aker praatten op 24 mei verschillende partijen de gemeenteraad in Winschoten bij over een aantal Waddendossiers. Economie en Ecologie in Balans was erbij.

Wethouder Van den Aker herkent het belang van de Dollard als waardevol natuurgebied. “Hoewel Oldambt vooral uit landbouwgrond bestaat is de Dollard een wezenlijk onderdeel van onze gemeente. Dat moet bewaard blijven. Maar veiligheid en werkgelegenheid in het gebied hebben eveneens onze prioriteit.”

Slib toepassen
Het programma Economie en Ecologie biedt daarbij kansen. Zo komt ter hoogte van de Carel Coenraadpolder in het Oldambt het innovatieve dijkconcept van de Brede Groene Dijk. Hiervoor wordt slib gebruikt dat in het kader van natuurherstel in de Polder Breebaart wordt gewonnen. De dijk biedt eveneens kansen voor natuurontwikkeling.

Het slib kan ook worden gebruikt op landbouwgrond; om het op te hogen of om te verbeteren. “Dat kan interessant zijn voor boeren in het Oldambt. Maar boeren zouden ook kunnen inspelen op bijvoorbeeld de mogelijkheden voor zilte teelt”, verwees Van den Aker naar pilots die in het kader van E&E zijn opgezet.

De Zeehondenkijkwand bij Punt van Reide trekt veel bezoekers. FOTO: Groninger Landschap

Werelderfgoed-status beter benutten
Positieve werkgelegenheidseffecten verwacht de wethouder vooral van natuurontwikkeling in combinatie met recreatie. “We zetten als gemeente actief in op toerisme. Marketing Oldambt richt zich nu vooral nog op drie speerpunten, Blauwe Stad, Winschoten en Bad Nieuweschans, maar agrotoerisme en het natuurlijker maken van de Dollard zijn eveneens interessant. We moeten ondernemers stimuleren iets met de Werelderfgoed-status te doen.”

Die bijzondere status wordt momenteel nog onvoldoende benut, zo kregen de aanwezige raadsleden te horen van Sjon de Haan, aanjager van het Werelderfgoed Waddenzee. Hij wees erop dat op de gemeentelijke website geen verwijzing naar het Werelderfgoed heeft en dat infoborden en vlaggen nog ontbreken. Ook staat er nog geen verwijzingsbord langs de A7, al is dat vooral omdat Rijkswaterstaat de Waddenzee vanaf daar nog te ver weg vindt liggen.

Kiek over Diek
Dat sentiment van onvoldoende benutting van de Werelderfgoedstatus wordt binnen Oldambster raad niet gedeeld. De interesse het toeristisch-recreatief profiel binnen het eigen stukje Werelderfgoed te versterken blijkt groot. Tegelijk leven er vragen over hoe dat te doen, hoe het bedrijfsleven geld kan verdienen met natuur en hoe mensen langer in het gebied kunnen worden gehouden. Nu ontbreken bijvoorbeeld veelal de mogelijkheden om langer te verblijven. “Het zijn vragen die ook binnen E&E thuishoren”, liet Henk Smit, programmamanager van Economie en Ecologie in Balans weten.

Dat natuur rond de Eems-Dollard een toeristentrekker kan zijn laat de Punt van Reide zien, waar de door het Groninger Landschap geplaatste zeehondenkijkwand in de zomermaanden veel natuurliefhebbers trekt. Gerefereerd werd ook aan de 1,2 miljard euro die aan de Duitse Waddenkust door de toeristische sector wordt omgezet. Waarom zou de Dollardkust in de gemeente Oldambt ook zijn recreatieve potentie niet beter kunnen benutten, zo vroeg men zich af?

Wellicht kan daarvoor worden aangehaakt bij het Waddenfondsproject Kiek over Diek, waarmee het Waddengebied beter wordt ontsloten voor fietsers. Dit 90 kilometer lange fietspad langs de Groninger Waddenkust tussen Lauwersoog en Nieuwe Statenzijl, werd afgelopen weekeinde feestelijk geopend met het festival Over de Vloed, dat – net als andere festivals in het gebied – de nodige mensen trok.

Vaker doen
Programmamanager Smit sprak na afloop van een nuttige bijeenkomst. “Het is altijd prettig om rechtstreeks je verhaal te kunnen vertellen en te horen wat er leeft in de gemeente. Het heeft de verbinding met de gemeente Oldambt versterkt. Ik raakte geïnspireerd door de vragen, ideeën en kennis bij de aanwezige raadsleden.”

Zo bleek dat IVN Bellingwedde verhalen heeft verzameld van boeren die in de jaren dertig van de vorige eeuw slib en klei op land brachten. Ook werd geopperd om recreatieve vaarroutes de Dollard in en uit beter bevaarbaar te maken door de vaargeulen uit te diepen en het slib te winnen. “Dit zouden we vaker moeten doen”, concludeerde Smit.


Meer info:
Enthousiaste reacties Brede Groene Dijk

 

FOTO: Groninger Landschap

Share |