Grootschalige aanpak dijk tussen Delfzijl en Eemshaven

Dijkontwikkeling langs de Eems. FOTO Rijkswaterstaat Luchtsurveiallance

Onze dijken. Het zijn de grote beschermers van ons koude kikkerland. Waren ze er niet, dan konden wij niet werken, wonen en recreëren zoals we dat graag willen. Als letterlijke rotsen in de branding zijn het waterwerken om te koesteren. Rijkswaterstaat en de waterschappen zetten zich daarom continu in om de dijken te beheren en waar nodig, te versterken. De dijk tussen Delfzijl en Eemshaven voldoet niet meer helemaal aan de normen. Silva Mosterd is omgevingsmanager bij waterschap Noorderzijlvest. Zij vertelt dat de dijkverbetering versneld wordt aangepakt. Naast het versterken van de dijk vindt een aantal innovatieve koppelprojecten plaats.

“In 2011 is het traject tussen Delfzijl en Eemshaven op een aantal punten niet goed uit de toetsing gekomen. Maar ook omdat we hier in aardbevingsgebied zitten, is dit deel van de dijk versneld opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (Deltaplan Waterveiligheid). Het komt erop neer dat we hier de allereerste Nederlandse dijkversterking hebben die wordt gerealiseerd volgens de nieuwste normen. Die normen zijn begin dit jaar van kracht geworden

Drie dijkconcepten
“Binnen de dijkverbetering worden  ook drie dijkconcepten toegepast en onderzocht van de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken”, vertelt Silvia. “Binnen deze verkenning onderzoeken we innovatieve oplossingen, zodat we noodzakelijke verbeteringen aan de waddenzeedijken sneller en goedkoper kunnen uitvoeren. Dat zijn de Rijke Dijk, de Dubbele Dijk en de Overslagbestendige Dijk”.  Het basisprincipe van de Rijke Dijk is het creëren van een natuurlijker overgang tussen de dijk en het water. De verwachting is dat de Rijke Dijk kan leiden tot een vermindering van de golfoploop. Op die manier draagt dit concept bij aan de waterveiligheid . Daarnaast kunnen op de Rijke Dijk planten en dieren goed gedijen.  Er wordt bij de dijk een palenbos voor mosselen aangelegd en er komt een hoogwatervluchtplaats voor vogels. In de getijdenpoeltjes blijft het water staan bij eb. Flora en fauna van het wad blijven zichtbaar bij laag water.

Bij de Dubbele Dijk, hogen we de dijk niet, maar leggen we een tweede dijk achter de huidige dijk aan. De beide dijken en het tussenliggende gebied zorgen voor de waterveiligheid. Het tussengebied wordt ingericht als slibvang voor natuur en voor innovatieve zilte landbouw. De Overslagbestendige Dijk kan meer overslaand water verwerken zonder dat een gat in de dijk ontstaat. “Dit komt doordat de bekleding van de dijk en het binnentalud versterkt wordt. Eventueel wordt het binnentalud ook enigszins verbreed”, aldus Silvia. Een overslagbestendige dijk moet wel zo hoog en breed zijn dat alleen bij zeer zware stormen water over de dijk komt.

Stadstrand Delfzijl
“Omdat we als waterschap sowieso met de dijk tussen Delfzijl en Eemshaven aan de slag moesten, hebben we gekeken naar ‘koppelkansen’. Innovatieve koppelprojecten om de omgeving van de dijk te verbeteren. Trajecten die we gelijktijdig ten uitvoer kunnen brengen. Een van die koppelprojecten is Marconi. In dit project, dat we samen met gemeente Delfzijl oppakken, wordt onder andere het stadsstrand verbeterd. Er is een klein bestaand strandje. Waterschap Noorderzijlvest verlegt de dijk zodat er een groter stadsstrand ontstaat. Het idee van dit strand is om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Delfzijl. Er komt onder meer een fiets- en wandelboulevard met recreatieve voorzieningen. Gemeente Delfzijl wil zo de woonplaats aantrekkelijker en mooier maken en daarbij het water meer in verbinding brengen met het centrum”.

Fietspad en windmolens
Verder zijn er nog plannen voor zilte teelt waarbij wordt gekeken naar mogelijke geschikte gewassen. En dan staat er vanuit de provincie Groningen nog een fietspad op de planning. Deze zal van Lauwersoog naar het Dollardgebied over de eerst nog te versterken dijk lopen. Silvia: “Ook komen er windmolens op de dijk.  Dat is niet direct een koppelproject. Maar we maken het als waterschap mogelijk dat de initiatiefnemer Innogy Windpower hier zijn ideeën kan uitvoeren.” Eind 2019 moet de moderne dijk klaar zijn. “Normaal ben je een jaar of acht bezig met een dijk. Nu proberen we het in minder dan vijf jaar te doen.” Boskalis Nederland en KWS Infra voeren de werkzaamheden uit onder de naam Ommelanderdiek.  

Share |