Industrie-agenda Eemsdelta krijgt vorm

In 2013 heeft de commissie Willems een actieplan opgesteld omdat het niet goed ging met de industrie in de Eemsdelta. Op basis van de aanbevelingen van deze commissie werd geld beschikbaar gesteld om de chemische industrie te versterken op voorwaarde dat bedrijven schoner zouden produceren en investeringen plegen die extra banen opleveren. Tussen nu en 2013 is veel gebeurd. Hoog tijd voor een nieuwe agenda. Een concreet overzicht waarbij de vraag centraal staat waarop de industrie de komende jaren gaat inzetten.

Aan het woord is Frans Alting. Hij is directeur van Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, kortweg SBE. SBE is de belangenbehartiger voor bedrijven in het Eemsdelta-gebied. SBE richt zich op samenwerking met als doel het versterken van de bedrijven en de regio. Hiervoor zoeken ze aansluiting bij de regionale overheid en onderzoeks- en onderwijsinstellingen. “Ook vanuit de overweging dat je een agenda nodig hebt om naar de buitenwereld te communiceren, hadden we behoefte aan een nieuw overzicht. We willen in gesprek met stakeholders en instanties om ons heen. Waar kunnen we samenwerken, waar zitten de problemen en waar moeten we op anticiperen? Daarover willen we het hebben, die punten pakken we op.”

Regionale bedrijven interviewen
Concreet hebben ze vanuit SBE inmiddels rond de vijfentwintig regionale bedrijven bezocht en geïnterviewd. “We wilden weten wat voor hen belangrijk is en wat de plannen zijn voor de komende jaren. Hierbij hebben we gekeken naar wat we samen kunnen doen, maar ook waar we de overheid en kennisinstellingen nodig hebben.” Enerzijds kijkt SBE waar met stakeholders moet worden samengewerkt. Aan de andere kant komt er ook een heel praktisch werkprogramma. “We brengen de ontwikkelingen en mogelijke  innovaties in het gebied in kaart. In een team van mensen samengesteld uit verschillende organisaties werken we intensief samen. De NOM, Economische Zaken, Groningen Seaports, provincie Groningen en natuurlijk SBE zijn hierbij betrokken.”

Frans AltingVerduurzaming als leidraad
Uiteraard wordt het  platform E&E in Balans eveneens meegenomen in dit traject. Geheel in overeenstemming met het gedachtegoed van E&E in Balans maakt economische bedrijvigheid dat er ook verbindingen en initiatieven mogelijk zijn die de ecologie ten goede komen. “Zo zien wij dat ook vanuit SBE en onze industrie-agenda”, gaat Frans verder. “Onze leidraad is de verduurzaming. Dat is de grootste opgave, de weg naar CO2-neutraal. Klimaatdoelstellingen worden bedacht in werkkamers in Parijs, Brussel en Den Haag. Maar wij zijn degenen die het hier daadwerkelijk gaan uitvoeren. De Eemsdelta is de plek waar beleid in de praktijk wordt gebracht.”

Bio-raffinage, waterstof en afval als grondstof
Vanuit dit standpunt staat de industrie-agenda bol van de innovaties. Nieuwigheden die allemaal te maken hebben met verduurzaming. “Energiebesparing is een groot thema hierbij. De chemische industrie gebruikt veel energie. Als het gaat om minder verbruik is daar veel winst te behalen. Onze focus ligt op elektrificatie van de energie. Denk hierbij aan een pilot van gelijkstroom waar we graag mee aan de slag willen. Maar ook waterstof is een route die we heel kansrijk achten.

En dan hebben we ook nog allerlei initiatieven op het gebied van energie uit biomassa. Uiteindelijk moeten we af van fossiele grondstoffen. We zijn heel blij met de eerste bio-raffinage hier in het gebied. Hier wordt glucose uit houtsnippers gehaald die we verderop in de keten kunnen gebruiken.” En dan is er ook nog het initiatief waarbij verbinding in de ketens wordt gezocht. “We kijken heel nauwgezet waar we stoffen, die nu nog afvalzijn, kunnen inzetten als grondstof. We bekijken ook waar we processen aan elkaar kunnen koppelen. Dat is niet alleen efficiënter en winstgevender in de keten, maar dat komt ook op ecologisch vlak naar je toe.”

Share |