Innovatieprogramma Slib een stap dichterbij

Alle partijen zijn het erover eens: Er zit te veel slib in de Eems-Dollard. Eén van de maatregelen om daar wat aan te doen is het slib uit het systeem halen. Een meerjarig Innovatieprogramma Slib moet daarvoor oplossingsrichtingen gaan bieden.

De vraag is hoe middels innovatie economische en ecologische waarden kunnen worden gerealiseerd. “De kosten mogen niet zo hoog uitvallen dat het niet uitkan”, zegt Dafir Kramer van Strategy Works. Dit Rotterdamse adviesbureau deed in opdracht van Economie & Ecologie in Balans en het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) deze zomer onderzoek naar de haalbaarheid van een meerjarig Innovatieprogramma Slib. Initiatieven en ideeën werden geïnventariseerd, het draagvlak onder stakeholders verkend.

Netics heft als eerst bedrijf ter wereld een concept ontwikkeld om bagger samen te persen in tubes en bouwblokken. Dat kan gebruikt worden als Waterkeringen.

Bemoedigende resultaten
De resultaten zijn begin september gepresenteerd. “En die zijn bemoedigend”, zegt Kramer. “We hebben niets nieuws bedacht, maar wel een gemeenschappelijke deler gevonden. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat dit vraagstuk een oplossing nodig heeft en de wil om ermee aan de slag te gaan is er eveneens. Dat zie ik als een groot winstpunt. Tot nu toe ontbraken regie en een uniforme aanpak. Alle partijen willen door samenwerking, kennisdeling en elkaars kracht te gebruiken het slibprobleem te lijf.”

Rijkdom aan innovatiemogelijkheden
Kramer is ook bijzonder te spreken over het grote aantal initiatieven en ideeën dat het onderzoek naar voren bracht; circa vijftig. “Er is een enorme rijkdom aan mogelijkheden voor innovatie.” Hij onderscheidt daarbij een eerste en tweede generatie. “De eerste generatie zit al in de concept- en pilotfase. De tweede generatie betreft vooral ideeën die nog in een verkennende fase zitten.”

Voorbeeldige initiatieven
Enkele voorbeelden van eerste generatie initiatieven met veel potentie zijn:
- De winning van slib uit de Eems-Dollard ten behoeve van dijkversterking. Daarvoor wordt nu nog klei uit Oost-Europa geïmporteerd
- Het gebruik van waddenslib voor grondverbetering op zandgronden. De eerst resultaten van het in april gestarte proefproject bijvijf boeren in de Veenkoloniën zijn veelbelovend
- De toepassing van waddenslib om land op te hogen. Daarmee kan het effect van bodemdaling worden gecompenseerd en landbouwgebied toekomstbestendig worden ingericht

Slib Valley
Tot de tweede generatie behoort bijvoorbeeld het gebruik van slib als bouwmateriaal. “Met een universeel programma kunnen ideeën worden uitgewerkt die nog meer waarde creëren”, stelt Kramer. “We kijken daarbij verder dan het opschalen van pilotprojecten. Denk ook aan de ontwikkeling van technologie en kennis, die eventueel aan het buitenland kan worden verkocht. De Eemsdelta als Slib Valley.”

Meters maken
Dat is evenwel nog een verre horizon. Vooralsnog is de ambitie om in 2022 slib economisch rendabel uit het systeem te kunnen halen. De bestuurlijke kerngroep heeft inmiddels opdracht gegeven het Innovatieprogramma Slib verder uit te werken onder het voorbehoud dat het moet passen binnen het MIRT Eems-Dollard. Begin 2016 zou het innovatieprogramma dan van start moeten gaan. “Maar we moeten nu eerst komen tot een goede samenwerkingsformule en meters gaan maken”, zegt Kramer. “Nait soezen, moar doun, zoals ze in Groningen zeggen.”

Benieuwd naar de toekomst?
Lees de inspirerende toelichtingen van Eldert Besseling en Harm de Vries.

 

Share |