Kwartiermaker Innovatieprogramma Slib aan de slag

Fred Haarman is begonnen met zijn werk als kwartiermaker voor het Innovatieprogramma Slib. Het meerjarig programma moet in de periode 2016-2020 innovatieve oplossingsrichtingen gaan aandragen om op een rendabele wijze slib uit het Eems-Dollard systeem te halen en dit te hergebruiken voor nieuwe doeleinden.

Slib moet uit het systeem worden gehaald omdat de vertroebeling van het water door een teveel aan slib verstikkend werkt voor het natuurlijke systeem van de Eems-Dollard. “We moeten slib meer als grondstof in plaats van afvalstof zien”, duidt Haarman, in het dagelijks leven senior projectmanager bij advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, de essentie van het innovatieprogramma.

Praten en verbinden
Hij werkt normaal in Amersfoort, maar zal de komende maanden twee à drie dagen per week kantoor houden bij de provincie Groningen en Groningen Seaports. “Ik zal de nodige tijd besteden aan praten met en verbinden van partijen die een rol kunnen spelen bij het oplossen van het slibprobleem in de Eems-Dollard; bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. Daarnaast zal intensief worden samengewerkt met de andere sporen van het meerjarig adaptief programma Eems-Dollard. Daar is veel synergie tussen.”

Frad Haarman gaat aan de slag voor het Innovatieprogramma Slib Eems-Dollard

Markermeer
Haarman heeft als programmamanager net een vergelijkbaar programma afgerond. In het Onderzoeksprogramma Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer (NMIJ) zijn de afgelopen zes jaar, negen succesvolle pilots uitgevoerd om te komen tot maatregelen voor een toekomstbestendig ecologisch systeem. “Ook in het Markermeer was sprake van een negatief effect van een hoog slibgehalte in het systeem”, vertelt Haarman. “Voor nieuwe initiatieven hebben we daar al veel partijen benaderd. De kennis uit dat slib- en ecologienetwerk is ook te gebruiken in de Eems-Dollard.”

Marker Wadden
Voortvloeiend uit het Onderzoeksprogramma NMIJ zijn Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten onlangs begonnen met de realisatie van de Marker Wadden, een moerasgebied dat wordt aangelegd met gebaggerd slib. “Daarvoor zijn miljoenen kubieke meters slib nodig. Dat kan relatief goedkoop uit het Markermeer worden gehaald. Ook hier kan een dergelijke ontwikkeling wellicht interessant zijn”, denkt Haarman.

Lopende initiatieven
Voor de Eems-Dollard is de ambitie om in 2020 slib economisch rendabel uit het systeem te kunnen halen. Een eerste generatie initiatieven zit al in de concept- en pilotfase, zoals het gebruik van slib op zandgronden in de Veenkoloniën, de Dubbele Dijk, Brede Groene Dijk en Kleirijperij. Het werk van Haarman zal gericht zijn op ondersteuning van deze pilots en het initiëren van nieuwe ontwikkelingen.

Kansrijk of niet?
“De lijst met ideeën moet worden geschift op bruikbaarheid: Wat is wel en wat is niet kansrijk. Wat is interessant, waar kunnen ze voor worden toegepast en net zo belangrijk: Kan na een pilotfase worden opgeschaald tot een duurzame ontwikkeling. Om dat te kunnen bepalen worden eerst criteria opgesteld op basis waarvan we vervolgens een goede afweging moeten maken ten aanzien van de kansrijkheid.”

De mogelijke potentie van ideeën wordt breed bekeken. Haarman: “Het kan zijn dat initiatieven die op zichzelf niet kansrijk lijken, dat in combinatie met andere elementen in de slibketen wel zijn. Daarnaast moeten we ons afvragen of we initiatieven alleen als business case moeten beoordelen op de harde euro’s of ook de maatschappelijke baten moeten laten meewegen – een schoon milieu, waterveiligheid et cetera.”

Projectplan voor de zomer
Voor de zomer moet Haarman het programmaplan presenteren waarin de aanpak van het traject tot 2020 beschreven is. “Als er onvoldoende kansen zijn of onvoldoende partijen willen meewerken, moet je je afvragen of het zinvol is om ideeën door te zetten. Een dergelijke constatering moet wel goed onderbouwd worden. Ook dat zou een belangrijke uitkomst zijn. Gezien alle ideeën die ik al heb gezien acht ik die kans echter niet zo heel groot.”

Meer info
Meerjarig Adaptief Programma
Innovatieprogramma Slimmer met Slib
Brede dijk
Pilot Kleirijperij

Share |