LIFE-subsidie mogelijke nieuwe financieringsbron voor projecten kustverbetering

De provincie Groningen heeft samen met waterschap Hunze en Aa´s, Stichting Het Groninger Landschap en Groningen Seaports een aanvraag ingediend voor een LIFE-subsidie. Het gaat om een bedrag van circa vier miljoen euro voor kustverbeteringsprojecten rond de Eems-Dollard. E&E coördineert de onderlinge samenwerking en communicatie. 

LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Voor de totale programmaperiode, die loopt van 2014 tot 2020, is een bedrag van ongeveer € 3,5 miljard beschikbaar voor geheel Europa. Voor 2015 is in totaal € 240 miljoen beschikbaar.

De aanvraag is ingediend voor het onderdeel Natuur van LIFE, gericht op het beschermen en verbeteren van de natuur in Europa, met name in Natura 2000 gebieden. Het betreft een groot aantal projecten langs de volledige lengte van de Eems-Dollard kust die ten doel hebben de overgang van land naar water natuurlijker en bestendiger in te richten. Twee van deze projecten, Eemshaven-Delfzijl en Groene Dollarddijk, hebben ook een duidelijke veiligheidsopgave, waarbij nieuwe toekomstbestendige dijkconcepten uit het Deltaprogramma worden toegepast.

Impressie dubbele kering; de tussenruimte kan plek bieden aan tijdelijke recreatiewoningen, slibopslag of zilte teelten

Projecten
- De verbetering van de zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl middels onder meer de innovatieve dijkconcepten van de ‘dubbele dijk’ en ‘rijke dijk’, die naast veiligheid kansen voor natuur, economie en recreatie bieden. Gestreefd wordt naar een zo natuurlijk mogelijke inpassing van de dijk in het huidige landschap, met specifieke maatregelen voor Natura 2000 doelen. Dit zijn een broedeiland, hoogwatervluchtplaatsen en getijdepoelen.

- Het verwijderen van slib uit het Eems-Dollard estuarium. Vier projecten geven hier invulling aan: Groningen Seaports gaat slib op het land brengen in plaats van storten op zee, invangen van slib in de Polder Breebaart, de dubbele dijk en een pilotlocatie op de Dollardkwelders.

- Het herstellen en optimaliseren van de slibvangfunctie van de Polder Breebaart. Dit Natura 2000 gebied is momenteel vol geslibd.

- Het gebruik van slib dat op hoge kwelders, via baggeren en uit de Polder Breebaart wordt gewonnen ter versteviging van zeekeringen. Het waterschap Hunze en Aa’s start in dat kader dit najaar met de pilot Brede Groene Dijk in de Dollard.

Pittige primeur
In het verleden werden dergelijke projecten vooral uit eigen middelen en via het Waddenfonds gefinancierd. Europese subsidies voor uitvoeringsprojecten op het gebied van natuur en milieu waren er niet. Het is voor het eerst dat de provincie Groningen een dergelijk LIFE-subsidie aanvraagt, vertelt Matthijs Buurman, senior beleidsmedewerker water bij de Provincie Groningen.

“Een pittig proces. De regels voor subsidieverlening zijn streng en men zit boven op de uitvoering. Er zijn eerder wel IP-subsidies aangevraagd, maar dat zijn vooral plansubsidies. De huidige subsidieaanvraag is gericht op uitvoering. Alle projecten waarvoor de aanvraag is ingediend gaan de komende vier, vijf jaar in uitvoering, waarvan een aantal komend voorjaar al.”

Versnellend effect
Dan moet ook duidelijk zijn of de subsidie is toegekend. Voor alle projecten samen is een bedrag van circa vier miljoen euro aangevraagd, circa veertig procent van het benodigde budget. “Ook als de subsidie niet wordt toegekend worden de projecten gewoon uitgevoerd, alleen zullen we dan op zoek moeten naar andere financieringsbronnen”, laat Buurman weten. “ Een subsidietoekenning kan versnellend werken.”

Winst heeft de aanvraagprocedure sowieso al opgeleverd, stelt Buurman. “We hebben goed op een rij gekregen welke projecten er zijn, wat er nog nodig is en hoe ze aansluiten bij bijvoorbeeld MIRT en Economie en Ecologie in Balans. Daardoor zijn ook de Grote en Kleine Polder bij Termunterzijl nu in beeld. Er worden dezelfde doelen nagestreefd, maar het is voor dit gebied nog te vroeg voor de uitvoering van projecten.”

Share |