Minder ruimte is hét probleem voor de Eems-Dollard

De Groningse Gedeputeerde Henk Staghouwer en de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, Sieben Poel, hebben drie rapporten publiek gemaakt die aan de basis staan van de verdere ontwikkeling van het Eems-Dollard estuarium.

1.    Slib en primaire productie in het Eems-estuarium. Een samenvatting van vier jaar meten, modelleren, kennis bundelen en verwerven (2016);
2.    Ecologisch perspectief Eems-Dollard 2050, MIRT-onderzoek Eems-Dollard fase II (2015);
3.    Economie en Ecologie Eems-Dollard in balans. Eindrapport MIRT-onderzoek (november 2015).

In de periode 2013-2015 heeft onder gezamenlijke leiding van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Groningen het MIRT-onderzoek Eems-Dollard plaatsgevonden. Doel van het MIRT-onderzoek: inzichtelijk maken wat de problematiek is en oplossingsrichtingen formuleren voor verbetering van de Eems-Dollard.

Minder ruimte voor bezinking
Een belangrijke conclusie uit de onderzoeken is dat de oorzaak van de huidige problematiek (kort samengevat tot ‘toename van de vertroebeling’) vooral komt door verminderde bezinkplaatsen van het slib, met name door eeuwenlange inpolderingen. En daarmee nauwelijks - zoals door een aantal partijen eerder werd verondersteld - door vaargeulverdiepingen en verbredingen. Ook gingen hierbij overgangszones tussen zoet en zout water, en tussen land en water verloren.  

Het MIRT-onderzoek levert drie oplossingsrichtingen op voor natuurherstel en -ontwikkeling:
1) verbeteren van de hydro-morfologie van het systeem,
2) versterken van de connectiviteit (overgangen van water naar land, verbindingen tussen zoet en zout water)
3) verhogen algenproductiviteit.

Eems-Dollard 2050
Aan de hand van deze oplossingsrichtingen wordt op dit moment gewerkt aan een Meerjarig Adaptief Programma, beter bekend als Eems-Dollard 2050. Doel is om maatregelen uit te voeren, zodat er kennis kan komen vanuit lerden-door-doen. Het ultieme doel is een Eems-Estuarium dat weer echt als een natuurlijke zoet-zout overgang kan functioneren, waar volop leefgebied is voor planten en dieren en waar tegelijkertijd mensen activiteiten ontplooien die meer in harmonie zijn met de natuur.

De uitwerking van het adaptief programma verkeert inmiddels in een vergevorderde fase. Naar verwachting zal besluitvorming hierover voor het zomerreces 2016 plaatsvinden.

DOWNLOAD: Aanbiedingsbrief rapporten Eems-Dollard

 

Share |