Minister Schultz van Haegen laat zich informeren over de Eems-Dollard

In een bestuurlijk overleg in Leeuwarden heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) zich maandag laten informeren over de plannen om vertroebeling van het water in de Eems-Dollard aan te pakken. Door die vertroebeling gaat het slecht met de flora en fauna in het estuarium. Dat heeft, net als de Waddenzee, zowel de status Natura 2000 als die van Werelderfgoed.

In een rondetafelgesprek van 40 minuten werd de minister bijgepraat over de innovatieve dijkversterking Eemshaven-Delfzijl, waarbij gebruik gemaakt wordt van slib dat uit de Eems-Dollard wordt gehaald. Ook de Dubbele Dijk, met een tussenliggende polder waar slib ingevangen kan worden, kwam aan de orde.  


Bezoek van minister Schultz van Haegen aan Leeuwarden. Daar werd over de Eems gesproken.

Suikerbieten
Op tafel lagen ook suikerbieten, het resultaat van een proef waarin dit voorjaar slib was uitgereden over akkers in de Veenkoloniën. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, natuurorganisaties, boeren en de provincie. Bij wijze van opening werden de belangrijkste conclusies uit het MIRT-onderzoek, dat de afgelopen periode in opdracht van de provincie en het ministerie is uitgevoerd, door onderzoeksbureau Deltares toegelicht.

Doet Den Haag mee?
In het gesprek kwam de noodzaak aan de orde om, als vervolg op het MIRT-onderzoek, een zogeheten meerjarig adaptief programma te beginnen en een aantal innovaties nader te onderzoeken. Schultz sprak waardering uit voor de manier waarop natuur- en milieuorganisaties, samen met het bedrijfsleven (Groninger Seaports) en de provincie werken om de Eems-Dollard weer gezond te krijgen. De regio vroeg in het gesprek aan het kabinet om mee te doen aan de plannen. Niet alleen door het ministerie van I&M, maar ook door Economische Zaken. Dat moet immers rapporteren aan Brussel of de doelstellingen in het kader van Natura 2000 gehaald worden.  

Besluitvorming
Na afloop van het rondetafelgesprek nam de minister met een aantal bestuurders van de drie Noordelijke provincies een aantal besluiten over projecten die de komende jaren in Friesland, Groningen of Drenthe beginnen. Met dat doel had ze eerder op de dag ook een gesprek over watertechnologie. Dat gebeurde op een daarvoor logische plek: het nieuwe gebouw van watertechnologisch topinstituut Wetsus in Leeuwarden.

Minister Schultz van Haegen zal de Tweede Kamer binnenkort per brief informeren over deze besluiten. Dat gebeurt waarschijnlijk binnen een week. Daarna kan hier meer over worden gezegd, bijvoorbeeld in de vorm van een persbericht.  Zodra dat bekend is, komt het hier op de website van E&E.

 

FOTO: Topinstituut Wetsus Leeuwarden

Share |