Ontwikkelingsstrategie E&E binnen Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl krijgt vorm

De afgelopen maanden is hard gewerkt om een structurele werkwijze te ontwikkelen waarbij bedrijfsleven mee-investeert in natuur om ontwikkelingsruimte te krijgen. De onderliggende gedachte van deze zogeheten Ontwikkelingsstrategie E&E is dat ecologische veerkracht ruimte biedt voor economische ontwikkeling.

Een werkgroep bestaande uit Groningen Seaports, provincie Groningen en de natuur- en milieuorganisaties zijn onder leiding van het programmamanagement E&E een aantal keren bijeen geweest. “Alle partijen zijn het proces ingegaan met een eigen idee van wat een ecologische plus in zou moeten houden”, vertelt projectleider Irene van Dorp. “Inmiddels ligt er een voorstel op hoofdlijnen, dat de komende maanden verder uitgewerkt wordt. Ook de bestuurders van de betrokken organisaties hebben op hoofdlijnen ingestemd met de uitwerking.”

Zeehonden op de Eems FOTO: Klaas Kreuijer/Waddenunit

Programma
Er wordt nu gewerkt aan een programma met een adaptief karakter dat is gekoppeld aan de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. Het programma bestaat uit een pakket van projecten langs de kust van het Eems-Dollard estuarium die in een eerste tranche van 2016-2025 kunnen worden uitgevoerd. Deze lijst met projecten wordt periodiek herzien, waarbij de focus steeds ligt op de bijdrage van de projecten aan het verbeteren van de kwaliteit van het estuarium. Gekoppeld aan deze projecten maken partijen afspraken over de ruimte voor economische ontwikkeling. De Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl bepaalt hiervoor de maximale milieugebruiksruimte. Partijen leggen de afspraken vast in een bestuursovereenkomst.

Investering van 40 miljoen euro
Deze projecten worden op geld gezet: Het gaat om een investering van grofweg veertig miljoen euro. Kiezen voor financiering op programmaniveau in plaats van investeringen te koppelen aan afzonderlijke economische initiatieven heeft volgens Van Dorp de nodige voordelen. “Het is boekhoudkundig eenvoudiger voor bedrijven, het is goedkoper, het zorgt voor meer samenhang en kortere looptijden en het draagt bij aan een structurele verbetering van het Eems-Dollard estuarium.”

Onderhandelingsproces
Afhankelijk van de interesse van investerende bedrijven en bestuurlijke mogelijkheden worden projecten in uitvoering genomen. “Over de inhoudelijke uitwerking van de projecten en de verdere invulling van de bestuursovereenkomst wordt de komende maanden verder nagedacht”, zegt Van Dorp. “Er zijn nog vragen die beantwoord moeten worden. Bijvoorbeeld hoe we naast nieuwe bedrijven ook het bestaande bedrijfsleven kunnen betrekken bij dit initiatief. En er moet gesproken worden met SBE, gemeenten en het Ministerie van Economische Zaken dat verantwoordelijk is voor de Natura 2000-opgave.”

De bijdrage van het bedrijfsleven wordt onderdeel van een investeringsprogramma samen met overheden en maatschappelijke organisaties. Door beschikbare middelen te bundelen ontstaan meer slagkracht en natuurwinst. Maar wie wat gaat betalen, is nog een uitwerkingspunt. “Dat wordt een onderhandelingsproces”, stelt Van Dorp. “Belangrijk is dat deze werkwijze natuur- en milieuorganisaties voldoende vertrouwen geeft dat natuurherstel en -ontwikkeling voldoende is geborgd en het bedrijfsleven het vertrouwen geeft dat de financiële inspanningen die worden gedaan opwegen tegen de voordelen.”

Voordelen
Die zijn er volgens Van Dorp voldoende: een licence to operate, meer zekerheid in procedures, minder onderzoekslast en een goed vestigingsklimaat. Ook de natuur- en milieuorganisaties krijgen er iets voor terug: minder noodzaak om bezwaarprocedures te voeren en een planmatige aanpak om het Eems-Dollard estuarium te verbeteren. “Maar het blijft spannend tot alle handtekeningen daadwerkelijk zijn gezet.”

Minister Schultz van Haegen
De tijdsdruk is hoog. Eind dit jaar moet het programmavoorstel van de Ontwikkelingsstrategie E&E gereed zijn. Deze deadline wordt ingegeven door de doorlooptijd van de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl waarvan het concept eind dit jaar klaar moet zijn. Bovendien vindt op 9 november bestuurlijk overleg plaats met de minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu over het vervolg op het MIRT-onderzoek Eems-Dollard.

Van Dorp: “Eén van de oplossingsrichtingen uit dit onderzoek is het verbeteren van de overgangen tussen land en water. De Ontwikkelingsstrategie E&E vormt feitelijk de invulling van deze oplossingsrichting en maakt de bijdrage van de regio aan de verbetering van de ecologische waarden in het estuarium scherper.”

Share |