Pilot Kleirijperij wordt schakel in slibreductie Eems-Dollard

Vooruitlopend op het meerjarig adaptief programma MIRT Eems-Dollard worden al verschillende projecten en pilots uitgevoerd om slib uit het systeem te verwijderen. Eén daarvan is de pilot Kleirijperij. Het moet een belangrijke schakel gaan worden in het programma gericht op het verwijderen en hergebruik van sediment.

In het kader van het MIRT-onderzoek zijn twee categorieën maatregelen onderscheiden om de hoeveelheid slib in het water van de Eems-Dollard te verlagen: Het creëren van bezinkplaatsen van slib en het anders verwerken van sediment en baggerspecie. Dat laatste kan door het storten van het materiaal in de Noordzee, een gerichte herverdeling in het estuarium of het toepassen op land.

Impressie van de kleirijperij langs de Eems

Twee bezinkplaatsen
In dat laatste verband gaat de pilot Kleirijperij onderzoeken hoe baggerslib en sediment het best geschikt kan worden gemaakt voor dijkversterking en andere toepassingen. Met ondersteuning van het kennisconsortium Ecoshape werken de provincie Groningen, Groningen Seaports, waterschap Hunze en Aa’s, Het Groninger Landschap en Rijkswaterstaat momenteel samen de plannen uit voor de pilot, die bestaat uit het realiseren van twee bezinkplaatsen bij de haven van Delfzijl en de Polder Breebaart, waar het materiaal kan rijpen (ontwateren).

Dertig procent bruikbaar voor dijkversterking
Er gaan verschillende rijpingsvarianten worden getest, zoals het toevoegen van gries van de nog af te graven Griesberg. “Met zoete baggerspecie is al veel ervaring opgedaan, met zoutwatersediment veel minder”, vertelt Matthijs Buurman, projectleider namens de provincie Groningen. “De verwachting is dat dertig procent van de klei bruikbaar wordt voor dijkversterking en dat de rest van het materiaal met name geschikt zal zijn voor het ophogen van landbouwgrond, zoals de erg laag gelegen percelen rond de Eemshaven. Groningen Seaports gaat daar proeven mee doen.”

Slibinvang
Voor de slibinvang wordt gekeken naar projecten als ‘Polder Breebaart’, ‘Slibinvang op kwelders’ en ‘Dubbele Dijk Eemshaven-Delfzijl’, alsmede baggerspecie uit de havens van Groningen Seaports. Waterschap Hunze en Aa’s gaat dit materiaal onder meer gebruiken in de pilot ‘Brede Groene Dijk’, waarvoor 1,7 miljoen m3 klei nodig is. “De wens is om eind 2016, begin 2017 slib in depot te hebben”, aldus Buurman
Kleirijperij met verschillende bezinkingsstadia

Natuur- en milieuwinst
Het gebruik van sediment uit de Eems-Dollard voor dijkversterking is overigens niet nieuw. Tot de jaren zestig van de vorige eeuw werd voor dit doel klei van de kwelders gewonnen, weet Buurman. “Maar door allerlei regelgeving mocht dat daarna niet meer en werd de klei van elders gehaald.” Dat kost momenteel 15 euro per kuub. De kosten voor het kleirijpen worden op eenzelfde bedrag geschat. “Misschien kan het zelfs goedkoper. Maar er wordt in ieder geval natuur- en milieuwinst geboekt.”

Aanvraag Waddenfonds
Rijk en regio hebben afgesproken de pilot verder uit te werken tot een voldragen voorstel, waarover voorjaar 2016 een besluit genomen kan worden. In het BO-MIRT werd afgelopen november evenwel nog geen budget aan de pilot toegekend. “Het is nog onduidelijk wat de kosten zullen zijn”, stelt Buurman. Begin volgend jaar zal een aanvraag worden ingediend bij het Waddenfonds. Grontmij verzorgt de voorbereiding op de aanvraag. “Maar de pilot gaat tevens mee in een volgend bestuurlijk overleg MIRT. We hopen dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu dan ook gaat bijdragen.”

UPDATE:
Artikel Volkskrant over Brede Groene Dijk en Kleirijperij
Item RTV Noord over Kleirijperij

Share |