Planprocessen Eemsdelta meer in samenhang

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het op te stellen planMER (milieueffectrapport) voor de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl ligt ter inzage. De provincie Groningen stelt in afstemming met de gemeenten Eemsmond en Delfzijl en Groningen Seaports een Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl op. De stukken zijn nu online.

In het gebied van de Eemsdelta speelt de laatste jaren een groot aantal ontwikkelingen. Vooral in de havengebieden Eemshaven en Oosterhorn in Delfzijl en de daaraan direct grenzende gebieden. Tot nu toe worden deze ontwikkelingen/projecten mogelijk gemaakt via aparte, individuele plan- en vergunningsprocedures.

Luchtfoto van Delfzijl. BRON: Provincie Groningen

Principes
Dit gebeurt dus min of meer ad-hoc, zonder naar de Eemsdelta als geheel te kijken. Dit is ongewenst omdat projecten tegen de grenzen van de ontwikkelingsruimte aanlopen.
Het verhoudt zich slecht met de principes van goed bestuur, integraal beleid en het bieden van duidelijkheid en zekerheid voor de omgeving en voor bedrijven, ook voor de langere termijn.

De regio heeft daarom een eenduidig kader nodig voor de totale ontwikkeling van dit gebied, waarmee de gewenste of mogelijke ontwikkelingen in samenhang worden beoordeeld.

Betere afwegingen voor natuur
In de praktijk blijkt dat bij planprocessen te weinig rekening wordt gehouden met de overige in deze gebieden spelende ontwikkelingen. Daarom wordt er nu duidelijk gekeken naar de cumulatieve (milieu)effecten van alle
ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied.

Daarmee worden niet langer lokaal en adhoc, maar op regionale schaal en in samenhang de integrale milieu- en natuurafwegingen gemaakt, aldus de Provincie Groningen.

DOWNLOAD: alle stukken (website Provincie Groningen)

Share |