Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl gaat unieke vragen beantwoorden

De Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl vraagt meer onderzoek en tijd dan voorzien. De structuurvisie moet duidelijk maken of alle gewenste ontwikkelingen wel naast elkaar mogelijk zijn en of ze passen binnen de milieugebruiksruimte. Dit is van belang voor het maken van bestemmingsplannen voor de industriezones in de Eemsdelta.

Het beoordelen van de cumulatieve effecten van alle ontwikkelingen in het gebied blijkt echter complex. Bovendien zijn uitgangspunten voor de Structuurvisie gewijzigd door de nieuwe provinciale Omgevingsvisie.

Jaap Siemons, projectleider namens de provincie Groningen, spreekt van een uniek vraagstuk. “De samenstelling van ontwikkeling van activiteiten – zeventien in totaal – kent elders in het land geen vergelijkbare voorbeelden. Er bestaan normen voor verkeerslawaai, voor windlawaai en voor industrielawaai, maar een normenkader om cumulatieve effecten te beoordelen ontbreekt. Datzelfde geldt voor de optelsom van geurhinder.”

Windmolens op de Schermpier Delfzijl FOTO: Provincie Groningen

Windmolens naast industrieterreinen
Het meest complex noemt Siemons het realiseren van grootschalige windplannen naast of zelfs op industrieterreinen, wat nog niet eerder is gedaan. De Eemshaven en Delfzijl zijn twee van de elf gebieden die vorig jaar door het Rijk zijn aangewezen als grootschalig windmolengebied. “Veiligheid is juist hier een belangrijk issue, zeker nu de aardbeving- problematiek zo actueel is. Het is aan ons om aan te tonen dat windenergie toch veilig kan in combinatie met industriële installaties.”

Omdat de windmolens gepland staan bij industrieterreinen en vlak bij woonkernen, krijgen omwonenden bovendien te maken met een combinatie van geluidshinder van zowel windmolens, verkeer als industrie. “Wat is dan acceptabel en wat niet, welke maatregelen zijn nodig, ga je zelfs over tot – zoals dat dan met een mooi woord heet – amoveren? Het zijn vragen die we nu trachten te beantwoorden”, zegt Siemons.

Omgevingsvisie 2016-2020 vertraagd
Om die vragen te kunnen beantwoorden is Siemons onder meer afhankelijk van de provinciale Omgevingsvisie 2016-2020, de opvolger van het POP dat dit jaar afloopt. De Omgevingsvisie had al klaar moeten zijn, maar het nieuwe provinciebestuur heeft het ontwerp herzien. Siemons: “Een klap op de Omgevingsvisie is gewoon nodig als kader voor de Structuurvisie. Er zijn op het laatst toch nog wezenlijke aanpassingen doorgevoerd die van belang zijn voor het rekenwerk onder de Structuurvisie. Pas als je zekerheid hebt over welke ontwikkelingen moeten worden meegenomen en hun locaties bekend zijn (o.a. de heliport en de windmolens), dan pas kan je ook de cumulatieve effecten bepalen.”

Juiste afwegingen maken
De extra tijd die het kost om de Structuurvisie te maken is vervelend voor de gemeenten in het gebied. Zij kunnen hun in ontwikkeling zijnde bestemmingsplannen vooralsnog niet afronden. Met name het industrieterrein Oosterhorn dat het al jaren moet doen zonder bestemmingsplan ondervindt hier hinder van. Siemons hoopt voor de zomer van volgend jaar de ontwerp Structuurvisie aan Gedeputeerde Staten te kunnen voorleggen. Eind 2016 zou deze dan door Provinciale Staten moeten zijn vastgesteld.

“Het is belangrijk om samen met de gemeenten en Groningen Seaports voldoende tijd te nemen om de normeringsdiscussie zorgvuldig te voeren. Het klinkt misschien raar, maar per saldo winnen we daar tijd mee. Want als we niet de juiste afwegingen maken, dan levert dat later weer vertraging op door aanvullende vragen vanuit de Commissie voor de m.e.r of bezwaarprocedures van belanghebbende partijen.”

Trots
Maar dan ligt er ook een document dat stevig onderbouwde kaders biedt voor toekomstige ontwikkeling van het gebied, verzekert Siemons. “Ik denk dat we er trots op kunnen zijn wat we nu doen. We creëren een ruimtelijk plan dat voor nieuwe industrie aantrekkelijk blijft en respecteren duidelijke grenzen van wat we acceptabel achten voor mens, natuur en milieu.”

Publiek-private funding
Ook op dat laatste terrein worden belangrijke stappen gemaakt. In de Structuurvisie wordt een aanpak geadresseerd waarbij het bedrijfsleven mee-investeert in natuur, om ruimte te krijgen voor economische ontwikkeling. Deze aanpak past goed binnen de Ontwikkelingsstrategie E&E. Een samenhangend ecologisch verbeterprogramma voor de kustzone kan de stevigheid van de structuurvisie verder vergroten. E&E overlegt momenteel met partijen om te komen publiek-private funding. Siemons: “Er ligt inmiddels een projectenboek en we weten ongeveer hoeveel geld nodig is. Het zou prachtig zijn als we bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties en overheden – gemeenten, provincie én Rijk – hierbij kunnen betrekken.”

LEES OOK:
Structuurvisie Emsmond-Delfzijl krijgt Ecologische Plus

Share |