Verduurzaming scheepvaart Waddenzee wordt maatwerk

Onder de titel ‘Anders varen’ hebben de Natuur- en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap en het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) een verkenning laten uitvoeren naar innovaties en ontwikkelingen in de scheepvaart.

De verkenning is uitgevoerd middels een deskstudie en een rondetafel-gesprek met frisdenkers en ervaringsdeskundigen uit de scheepsbouw, havens, wetenschap en natuurorganisaties. De centrale vraag was;  welke verduurzamingskansen zijn er en leiden die op termijn ook tot een scheepvaart met minder ingrijpen in de wadbodem?

Belangrijke conclusie van de verkenning is dat de verduurzaming van de scheepvaart in gang is gezet. Dit richt zich vooral op schoner en minder brandstofverbruik en dus ook minder uitstoot van schadelijke stoffen. Aandacht voor de diepgang van schepen en de effecten hiervan op kwetsbare estuaria is er niet of nauwelijks.

Aanpassingen
Uit de verkenning blijkt dat het aanpassen van zeeschepen weinig kansrijk is. Het grootste gedeelte van de reis is in natuurlijk diep water. Aanpassingen voor het laatste stukje door de Waddenzee naar de havens lijkt niet realistisch. Maar dat ligt anders voor kustvaarders of schepen die juist veel in het Waddengebied varen.

Om scheepvaart in kwetsbare gebieden op de lange termijn verder te verduurzamen liggen er mogelijk kansen door breder te kijken naar logistiek en bereikbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan overzeese overslag.

Vervolgstappen
Met het uitvoeren van de verkenning zijn kansen in beeld gebracht en contacten gelegd; de natuurverenigingen en PRW bespreken graag met andere betrokken partijen welke vervolgstappen gezamenlijk gezet worden. In het rapport wordt een advies gegeven voor mogelijke vervolgstappen.  Voor meer informatie kunt u terecht bij;

Lianne Huzen, PRW; l.huzen@minez.nl, 06-270.47.657
Ellen Farwick, NMF;  e.farwick@nmfgroningen.nl, 050-313 0800.

DOWNLOAD: Verkenning Anders Varen (PDF, 1.3 Mb)

FOTO: Boot in de Eemshaven / Herman Verweij

Share |