Vogelsterfte door windturbines omlaag met weinig rendementsverlies

In het Eemshavengebied vallen veel vogels ten prooi aan de 88 daar geplaatste windturbines. Veel meer dan in de rest van Nederland. En dat zullen er alleen maar meer worden wanneer de plannen voor nog eens 64 windturbines worden gerealiseerd. Een zogeheten stilstandvoorziening in combinatie met een vogelradar kan het aantal slachtoffers aanzienlijk terugbrengen terwijl het rendementsverlies beperkt blijft tot 1,25%, blijkt uit het rapport ‘Stilstandvoorziening Windturbines Eemshaven’.

Maar liefst 3.000 vogelslachtoffers vallen er elk jaar te betreuren in het windpark Eemshaven. Ter vergelijking: In het windpark Delfzijl-Zuid sneuvelen jaarlijks 225 vogels tussen de wieken. Bij uitbreiding van het park in de Eemshaven zal dat aantal toenemen tot circa 5.000-5.500, constateert Bureau Waardenburg in het rapport dat het in opdracht van de provincie Groningen opstelde. Daarnaast vinden jaarlijks 450 vleermuizen de dood door de windturbines. Dat aantal zal naar verwachting stijgen naar 750. Dat baart de provincie Groningen zorgen.

Per 1 januari is de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht geworden. Met deze wet is de verantwoordelijkheid voor het verlenen van ontheffingen verschoven van het Ministerie van Economische zaken naar het college van Gedeputeerde Staten. Het college in Groningen wil alleen ontheffing voor nieuwe windparken verlenen als er maatregelen worden getroffen om de vogelsterfte terug te dringen.

Oorzaken vogelsterfte
Dat er in de Eemshaven zoveel vogels sterven door windturbines heeft twee oorzaken. De turbines staan in een broedgebied voor een groot aantal vogelsoorten die in het Waddengebied foerageren én ligt bovendien op een drukke trekroute voor vogels. “Wanneer de vogels vanwege tegen- of zijwind lager gaan vliegen, komen ze in de wieken van de turbines terecht”, vertelt Olaf Slakhorst, projectleider namens de provincie Groningen.

De noodzaak om actie te ondernemen, is volgens hem groot. “Het gaat slecht met veel van de vogels die door het Waddengebied trekken en de trend is negatief. Met naar verwachting in de toekomst 25.000 windturbines op grote windparken in de Noordzee neemt het aantal bedreigingen alleen maar toe.”

Wieken ’s nachts stil zetten
Met een stilstandvoorziening worden de windturbines tijdelijk stilgezet op tijdstippen dat veel vogels over het gebied vliegen. Aanbevolen wordt daarom de windturbines in voor- en najaar ’s nachts ‘stil’ te zetten. Dan is het aantal trekvogels dat overvliegt het grootst. Tegelijk zijn dit ook de maanden met de meeste wind. Dat bijt elkaar, merkt Slakhorst. “Aan de ene kant willen we ecologische waarden beschermen, aan de andere kant willen we ook meer duurzame energie. Daarin moeten we een evenwicht zien te vinden.”

Van de verschillende scenario’s die Bureau Waardenburg uitwerkte, lijkt een variant met 25 nachten stilstand het meest kansrijk. Een radarsysteem dat de vlucht van de vogels bijhoudt, kan de resultaten positief beïnvloeden. Een afname van de vogelsterfte onder trekvogels met 75% lijkt mogelijk. Daarmee wordt het maximale gedaan om de vogelsoorten te beschermen en wordt het energie- en rendementsverlies voor de exploitanten tot een minimum beperkt. “Dit rendementsverlies bedraagt dan slechts 1,25 procent”, zegt Slakhorst.

DOWNLOAD
Rapport Stilstandvoorziening Windmolens voor vogels Eemshaven (PDF, 2.1 Mb)

Share |