Beheerplan N2000 Eems 

Voor elk Natura 2000-gebied moet een beheerplan worden opgesteld. Dus ook voor de Eems-Dollard. Het beheerplan beschrijft wat we in het gebied wel en wat we er niet kunnen doen om de natuur te behouden en daar waar nodig te verbeteren. Sinds 2010 werken het ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat samen met Duitse collega’s aan een Integraal managementplan Eems. Zodra dit klaar is, zal Nederland dat uitwerken naar een operiationeel plan volgens de in Nederland geldende systematiek, het Natura 2000-beheerplan. Duitsland kent een andere vorm van uitwerking.

 Partijen: Ministerie van I&M, Ministerie van EZ, eigenaren, belanghebbenden 

Share |