Kader Richtlijn Water

Het grond- en oppervlaktewater kwalitatief op peil brengen en houden, dat is het doel van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het gaat hier om een Europese verplichting die voor alle Europese-wateren geldt. De richtlijn is sinds 2000 van kracht. De richtlijn werkt per stroomgebied en de kwaliteitseisen moeten in 2015 worden gehaald.

Voor Nederland gaat het om vier stroomgebieden, namelijk Rijn, Schelde, Maas en Eems. Voor elk stroomgebied is een herstelplan opgesteld. Op basis van dit plan is door Rijkswaterstaat ondermeer een slibonderzoek gestart en hebben de waterschappen vispassages aangelegd. Zo kunnen vissen makkelijker van zoet naar zout water zwemmen en andersom.

In 2015 moet het stroomgebiedsplan voor de nieuwe periode gereed zijn. Het IMP (Integraal Management Plan) vormt daarvoor een kader.

 Partijen: Rijkswaterstaat, waterschappen

Share |