Spijksterpolder

De Eemshaven wil graag uitbreiden naar de Spijksterpolder, het gebiedje ten zuidoosten van het huidige terrein. Daarvoor is inmiddels een bestemmingplan opgesteld. Onderdeel daarvan is ontwikkeling van grote waterpartijen en natuur. Onder leiding van het Programma naar een Rijke Waddenzee wordt met alle betrokken partijen onderzocht hoe de natuurontwikkeling in het gebiedje kan worden vormgegeven.

Een gegeven daarbij is dat het Waterschap Noorderzijlvest al een vispassage tussen de binnendijkse waterlopen en de Eems-Dollard heeft gepland en bovendien wil voorzien in natuurvriendelijke oevers langs veel van de waterlopen. Ook is bekend geworden dat het water in de Spijksterpolder van nature matig brak is. Dat geeft mogelijk extra kansen voor waternatuur. Misschien zijn er ook vestigingskansen voor broedvogels. Het is de bedoeling dat er in 2014 een intentieverklaring wordt getekend tussen de betrokken partijen over de richting van de natuurontwikkeling.

Partijen: GSP, PRW, NZV, gemeente Eemsmond, provincie Groningen

Share |