Overzichtsmatrix

De opgave van de Eems-regio kunnen we samen vatten in vier doelen, veilig voor het water, een gezonde economie, een leefbare samenleving en gezonde natuur. Het gaat dan om:

Veiligheid

Veilige dijken, adaptatie van de zeespiegelstijging, adequate afvoer, dempen van de getij-oploop en dempen van de golfoploop

Economie

Bereikbare havens, veilige vaart, milieuruimte lucht en water, ecosysteemdiensten en productieruimte

Leefbaarheid

Werkgelegenheid, prettige steden en dorpen, bestemming voor Werelderfgoedtoerisme, bestemming voor ‘Mainport-toerisme’

Natuur

Optimaal ‘habitat Estuarium’ (H1130) c.f. N2000, optrek diadrome vis, voedselbron Waddenzee, kraamkamer voor vissen, vogels en zeezoogdieren.

Michiel Firet, van het Programma naar een Rijke Waddenzee, heeft een overzichtsmatrix gemaakt van deze vier assen. Op onderstaande assen is aangegeven waar de projecten (die hier op de projectenkaart staan) zich  bevinden. 

Overzichtsmatrix van Eems-Dollard projecten langs 4 assen: Veiligheid, Economie, Leefbaarheid en Natuur. BEELD: Michiel Firet/PRW 

1      Deltaprogramma; Waddenzee, kust, zoetwater

2      Droge voeten 2050

3      Nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma

4      Vaargeulverruiming Noordzee – Eemshaven

5      Vaargeulverdieping Eemshaven – Emden

6      Eems Delta Green

7      Havenvisie 2030

8      Ontwikkelingsvisie Eemsdelta

9      Marconi Delfzijl

10     Eems Dollard Regio

11     Economie en Ecologie in Balans

12     Programma naar een Rijke Waddenzee 

13     Realiseringsprogramma Buiteneems, Dollard, Unterems

14     Stichting MOED

15     Beheerplan Dollard HGL

16     Integraal Management Plan (IMP/IBP)

17     Beheerplan Natura 2000 Eems 

18     Kader Richtlijn Water, stroomgebiedsplan Eems

19     Lebendige Unterems (WWF, NABU, BUND)

20     Interregproject Westerwolde

21     Waddenfondsproject Westerwoldse Aa

22     Groene Dollarddijk

23     Spijksterpolder

24     Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen

25     Vispassage Nieuwe Statenzijl

26     Eems-Dollard 2050

Share |